_-_- کـــــلـبـــــه درویـــش-_-_

در دل کاخ مجلل خبر از عشق مجو -ــ-چون سعادت همه در کلبه درویشان است

دوستتـ دارم عزیزمـ

سلام پر از عشق خدمت کاربری که الان داره این مطلبو میخونه.  

خواستم یه ذره از خودم بگم.من محمد متولد 31/2/1372   از شهرستان خورشید خانم-ـ-میبد -ـ- 

سال دیپلم میخونم .رشته ریاضی .خیلی آدم پر شروشوریم. 

و خیلی مطلب دیگه که متاسفانه بدلیل ذیق وقت باید برم.بعدا میام مطلبو کامل میکنم.


Design By : kolbedarvish72

LinkDump
Archives
Links
Design
Specific
Others